Informujemy, że począwszy od numeru 23/2016 Annual of Navigation publikowany jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Komitet redakcyjny

Piotr Zwolan
redaktor naczelny
Andrzej Banachowicz
redaktor statystyczny
Dariusz Gotlib
nawigacja lądowa
Janusz Uriasz
nawigacja morska
Janusz Ćwiklak
nawigacja lotnicza
Kazimierz Szczepański
redaktor językowy
Beata Różańska
redaktor techniczny

Rada naukowa

Stanisław Oszczak (przewodniczący)
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin
Frantisek Adamcik
Technická Univerzita v Košiciach
Michael Card
IALA-AISM
Krzysztof Czaplewski
Uniwersytet Morski w Gdyni
Daniel Duda
Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Dana Goward
Resilient Navigation & Timing Foundation, USA
Dorota A. Grejner-Brzezinska
Ohio State University, USA
Marek Grzegorzewski
Wyższa Szkoła Sił Powietrznych, Dęblin
Lucjan Gucma
Akademia Morska w Szczecinie
Stanisław Gucma
Akademia Morska w Szczecinie
Jerzy Hajduk
Akademia Morska w Szczecinie
Guenter Hein
Europejska Agencja Kosmiczna
Jung Sik Jeong
Narodowy Uniwersytet Morski, Mokpo, Korea Płd
Mirosław Jurdziński
Uniwersytet Morski w Gdyni
Stanisław Kołaczyński
Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Zdzisław Kopacz
Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Sergio Camacho Lara
RCSSTE for Latin America, Mexico
David Last
Królewski Instytut Nawigacji, Wielka Brytania
Andrzej Lenart
Uniwersytet Morski w Gdyni
Bertrand Merminod
Ecole Politechnique Federale de Lausanne, Szwajcaria
Junmin Mou
Wuhan University of Technology, China
Janusz Narkiewicz
Politechnika Warszawska
Bogdan Ney
Polska Akademia Nauk, Warszawa
Stojan Petelin
University of Slovenia, Lubjana
Refaad Rashad
Arabski Instytut Nawigacji, Egypt
Boris Rivkin
Międzynarodowa Akademia Nawigacji i Sterowania Ruchem, Rosja
Herman Rohling
Niemiecki Instytut Nawigacji
Cezary Specht
Uniwersytet Morski w Gdyni
Bernard Wisniewski
Akademia Morska w Szczecinie
Frantisek Vejrazka
Czeski Instytut Nawigacji
Peter Voersmann
Niemiecki Instytut Nawigacji
Mario Vultagio
Włoski Instytut Nawigacji
Aleksander Walczak
Akademia Morska w Szczecinie
Nick Ward
Generalny Zarząd Latarń Morskich Wielkiej Brytanii i Irlandii
Adam Weintrit
Uniwersytet Morski w Gdyni
Zbigniew Wiśniewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Janusz Zieliński
Centrum Badań Kosmicznych, Warszawa

Annual of Navigation jest pismem Polskiego Forum Nawigacyjnego. Publikuje tylko oryginalne artykuły naukowe z zakresu nawigacji, nie publikowane i nie zgłoszone do publikacji w innych wydawnictwach, a także wybrane referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, na zaproszenie Rady Programowej pisma.

Informacje dla autorów
Formatka artykułu
Prześlij artykuł

W punktacji MNiSW oceniono nas na 13 punktów.

O piśmie

Linki

Kodeks etyczny

Idea powołania pisma naukowego o profilu nawigacyjnym pojawiała się w środowisku nawigatorów od wielu lat. Dopiero inicjatywa Sekcji Nawigacji Komitetu Geodezji PAN doprowadziła jesienią roku 1998 do porozumienia z Gdańskim Oddziałem PAN, co zaowocowało powstaniem pisma „Annual of Navigation”. Gdański Oddział PAN zgodził się firmować periodyk jako wydawnictwo PAN pod warunkiem spełnienia kilku wymogów, typowych dla periodyków naukowych posiadających światowy zasięg, w szczególności język publikacji, którym jest język angielski, recenzowanie artykułów przez dwóch niezależnych recenzentów, utworzenie Rady Programowej, w której będą zasiadali między innymi dwaj przedstawiciele Oddziału Gdańskiego PAN, a w perspektywie zasiądą w niej również osoby z zagranicy.

Przewodniczącym Rady Programowej został prof. dr hab. Lubomir Baran, członek korespondent PAN i przewodniczący Komitetu Geodezji, natomiast redaktorem – prof. dr hab. Andrzej Felski z INiHM AMW.
Ostatecznie w roku 1999 ukazał się pierwszy numer pisma ukazującego się zasadniczo w cyklu rocznym, w niektórych latach ukazuje się numer dodatkowy w postaci monografii.
Od 2012 roku jesteśmy również dostępni pod adresem: http://www.degruyter.com/view/j/aon

Obecnie jesteśmy indeksowani przez następujące serwisy:
Arianta, Baidu Scholar, BazTech, CNKI Scholar, CNPIEC, Celdes, Dimensioons, DOAJ, EBSCO Discovery Service, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Japan Science and Technology Agency, J-Gate, JourlanTOCs, KESLI-NDSL, Naviga (Softweco), POL-index, Primo Central (Exlibris), Publons, QOAM, ReadCube, Sherpa/RoMEA, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDNet, TEMA Technik und Management, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC)

Polskie Forum Nawigacyjne: www.pnf.gdynia.pl

European Group of Institutes of Navigation: www.eugin.info

International Association of Institutes of Navigation: www.iainav.org

Forum Nawigacji: www.fornaw.pl

European Journal of Navigation: www.europeanjournalofnavigation.eu

Akademia Marynarki Wojennej: www.amw.gdynia.pl

Akademia Morska w Szczecinie: www.am.szczecin.pl

Akademia Morska w Gdyni: www.am.gdynia.pl

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski: www.uwm.edu.pl

Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych: www.wsosp.deblin.pl

Politechnika Warszawska: www.pw.edu.pl

Redakcja „Annual of Navigation” Zwraca szczególną uwagę na konieczności stosowania najwyższych standardów etycznego postępowania przez wszystkie strony biorące udział w procesie wydawniczym: autorów, redaktorów, recenzentów.

Redakcja „Annual of Navigation” dba o ciągły rozwój czasopisma poprzez publikowanie najwyższej jakości oryginalnych artykułów naukowych. Największy nacisk kładzie na sprawiedliwe i etyczne procedury kwalifikacji, selekcji i opiniowania złożonych do druku tekstów.

Wdrożone standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom w praktyce wydawniczej, stosowane przez Redakcję, są oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE), które są dostępne tutaj.